Manchestermodellen Sverige

 

    Om stöd i vanlig klass – samverkansmodell för skola och socialtjänst

 

 

MANCHESTERMODELLEN

 

Manchestermodellen handlar om barn, men också om vuxna, vilka förväntningar, synsätt och tilltro vuxna har på barn. Manchestermodellen innebär ett förhållningssätt och en metod som innebär att alla barn skall få förutsättningar att lyckas i skolan i vanlig klass- normalisering och inkludering.

Basen för arbetet med de unga är tron på att den viktigaste påverkans- faktorn för unga är andra unga, att vara som andra, gå i vanlig skola och lyckas där.

 

 

MÅL

 

Målet är att barn och unga skall få tillgång till, och tillgodogöra sig kunskaper och utvecklas som individer. Utgångspunkten är en helhetssyn på ungas tillvaro. Helhetssynen utifrån Manchestermodellen betyder planering av vuxenansvar 24 timmar/dygn. Manchestermodellen arbetar med lärare, med speciell kompetens. Läraren tar ansvar för att planera samordna och aktivera insatser för det enskilda barnet, med skola, föräldrar och andra viktiga personer.

Lärarstödet utgår från dels det enskilda barnets behov men tar också hänsyn till den aktuella skolan/ lärarens/ lärarlagets behov och önskemål.

 

 

UTFORMNING

 

Modellen är utformad för barn som har svårigheter i skolan och är i behov av särskilt stöd. De barn som utmanar oss vuxna genom sitt agerande, beteende eller sin frånvaro.  Barn som inte ”platsar” i en skola för alla. Manchestermodellen innebär en skola för alla omsatt i praktiken. Alla barn behöver vuxenstöd men vissa behöver mer. En skola för alla.

 

Skola och socialtjänst - olika förutsättningar, synsätt, språk och kultur men med mål och lagstiftning som berör samma barn och skall ge unga förutsättningar för ett bra liv. Två världar som inte möts. Samarbete som inte fungerar för de unga som är i behov av båda. Barn utan normal skolgång riskerar att bli livets förlorare.

 

HELHET

 

Manchestermodellen har fokus på helhet och ger stöd såväl i som utanför skolan.

Manchestermodellen för in pedagogik i socialtjänsten och för in socialtjänstens kompetens i skolan. Ett mer grupporienterat synsätt i socialtjänsten och ett ökat individorienterat dito i skolan.

 

 

 

Manchestermodellens förhållningssätt för unga

 

 

u

Att vuxenvärlden är ansvarig för unga. Det är vuxnas kunskap som skall möjliggöra lösningar för det enskilda barnet.

u

Lyssna också på de ungas önskemål och tankar.

u

Barn mår bäst i sin ursprungsmiljö med kamrater och föräldrar.

u

Det är en kombination av unika orsaksfaktorer som påverkar varje barns förmåga att inhämta kunskap.

u

God pedagogik har stora möjligheter att fungera kompensatoriskt.

u

De svårigheter och möjligheter som finns måste hanteras utifrån det enskilda barnets unika livssituation.

u

Ett utbildningsstöd måste ha sin utgångspunkt i utbildningsbehovet satt i ett sammanhang med livssituationen i sin helhet.

u

Barn svarar på den miljö och de förväntningar som skapas för dem.

 

Manchestermodellen tar ansvar för planering, förankring, samordning och utveckling av en utbildningsplan satt i ovanstående perspektiv.