Interact / Manchestermodellen Sverige

                           har följande tjänsteutbud  ...

 

 

Seminarier i Stockholm och Göteborg med Tim Walker

Tim Walker en av grundarna till Manchestermodellen och chef för the National Teaching & Advisory Service presenterar modellens bakgrund ideologi, arbete med ”utmanande” barn och ungdomar i Storbritannien. Avslutning med beskrivning av arbete med modellen i Sverige. Målgrupp alla som arbetar med eller ansvarar för barn och ungdomar i skola och socialtjänst. Heldag.

Seminarier lokalt om Manchestermodellen Sverige

med presentation av modellen och arbetet i Sverige. Skola och socialtjänst i samverkan för enskilda barn och ungdomar. Målgrupp som ovan. Halv och heldagar.

Seminarier med Tim Walker lokalt i er kommun eller regionalt  

För 50-250 deltagare. Program som seminarier i Stockholm och Göteborg.

Manchesterseminarium/resa

17-20 juni 2004. Studieresa till Storbritannien.

Se länk om seminarieresa på svarta tavlan.

Manchesterlärare

Stöd och samverkansarbete med enskilda barn i behov av särskilt stöd socialt och i skola enligt Manchestermodellen. Öppen verksamhet eller som stödinsats i familjevård. I Stockholm och Mälardalen.

Manchestermodellen Sverige

Kompetensutvecklingspaket för socialtjänst och skola.

Utbildning, stöd, handledning och uppföljning med modellen som grund för arbete med barn och ungdomar i vanlig klass.

Ansökan kan göras om bidrag från EU Mål 3.

Audit

Inventering och analys av aktuella insatser, kostnader och resultat inom skolan och socialtjänsten. HVB, familjehem, och öppna insatser.

Familjevård

med konsulentstöd och stöd i skola enligt Manchestermodellen, som extra stöd i placeringen.

Verksamhetsstyrning, verksamhetsanalys och ledningsstöd

Samverkan ger synergieffekter i minskade kostnader. Att nå bättre resultat kräver insatser på fler nivåer. Utöver den direkta verksamhetsnivån behövs insatser på både politisk och finansiell nivå. Samarbete med erfarna ledningsstrateger med erfarenhet från offentlig verksamhet på förvaltnings- och kommunledningsnivå.